Az ünnephez szükséges megtisztulás

„Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak…” – Máté 21:12 Jézus kétszer tisztította meg a jeruzsálemi templomot azoktól, akik üzletelésükkel kigúnyolták az Isten által elrendelt áldozati szertartásokat. Ez először szolgálatának elején történt meg (Jn. 2:13-25), majd szolgálatának végéhez közeledve, mielőtt betegeket gyógyított volna és a gyermekek „Hozsannát!” kiálthattak […]

Szívkontroll (Nehémiás 13, 4-9)

„Eljásib pap, aki Istenünk háza kamráinak a felügyelője volt” … „átengedett neki egy nagy kamrát” (4-5.v.) Mindegy, hogy kinek. Lényeg, hogy átengedte. Átengedte valakinek azt a területet, ami Isten tulajdona volt. Ekkor kezdődtek a problémák. Az Ige szerint testünk az Isten temploma. (1Kor 6,19) Szeretjük mondani, énekelni, hogy a szívünkben is Ő lakik. De vajon […]

Siker

„És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” – Máté 28:20 Nem véletlen, hogy ezt az ígéretet egy „és” szócska összeköti a nagy misszióparanccsal. Ez azt jelenti, hogy Jézus ígérete feltételhez van kötve. Csak azok számára érvényes, akik pozitívan válaszolnak az ő misszióra és tanítványozásra való felhívására. A Megváltó ígérete nem Istennek a […]

Nemzeti megújulás (Nehémiás 9)

Azzal kezdődött, hogy megalázkodtak. Nem kerestek többé kifogást bűneikre, nem mutogattak ujjal egymásra. Egyszerűen csak magukba szálltak. Előre meghatározott napon böjtöltek, gyászba öltöztek, és port hintettek a fejükre. (1.v.) Szükség volt erre? Mint később kiderül az ok az volt, hogy felismerték: saját földjükön kiszolgáltatottak lettek, és nyomorgattatnak. Elkülönültek minden idegentől, akik akadályt jelentettek volna odaszánásukban. […]

Tanítványozás

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” – Máté 28:18-20 Sokan a hívők közül azt gondolják, hogy ha nyitottak az alkalmi bizonyságtevésre vagy résztvesznek gyülekezetük evangélizációs programjaiban, akkor eleget tettek a misszióparancsnak. Természetesen az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik a bizonyságtevés […]

Felhatalmazás

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” – Máté 28:18-19 Krisztusnak adatott minden elképzelhető és elképzelhetetlen hatalom mennyen és földön. Mivel a tanítványok ennek az igazságnak a birtokában voltak, feladatuk az volt, hogy hirdessék ezt minden népnek, hogy mindenkinek lehetősége legyen válaszolnia Krisztus hatalmára; úgy, hogy elismerve alárendelik […]

Tiszták a gyümölcshozásra

„Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” – János 15:2-3 Krisztusban való megmaradásunk célja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére (v.8). Ezt a célt csak akkor érhetjük el, ha alárendeljük magunkat az […]

Befektetés

„Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” – Lukács 16:9 E példázat kapcsán Jézus egy jól ismert tanítási stílust alkalmazott, amely által arra ösztönözte hallgatóit, hogy az odafennvalók iránti érdeklődésük felül kell múlja a földi dolgok iránt való rajongásukat. Ennek a példázatnak az a […]

A Megváltó kitartása

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” – Lukács 19:10 Ez az igevers megmutatja nekünk Krisztus magatartását az elveszettek megváltását illetően. A „megkeresésnek” fordított szó többről szól, mint egyszerűen kutatni valami után. Ez a kifejezés magában foglal egy olyan elszánt kitartást, amely nem adja fel, amíg a probléma megoldásra nem jut. […]

Helyreállítás

„…és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; […]ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem.” – Kol. 4:10-11 János, akit Márknak is neveztek, csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz, ám amikor látta, hogy miként próbálja a sátán elferdíteni az Úr egyenes útjait, meghátrált a szolgálatból, és hazament (ApCsel 13:4-13). Pál […]