Siker

„És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” – Máté 28:20 Nem véletlen, hogy ezt az ígéretet egy „és” szócska összeköti a nagy misszióparanccsal. Ez azt jelenti, hogy Jézus ígérete feltételhez van kötve. Csak azok számára érvényes, akik pozitívan válaszolnak az ő misszióra és tanítványozásra való felhívására. A Megváltó ígérete nem Istennek a […]

Tanítványozás

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” – Máté 28:18-20 Sokan a hívők közül azt gondolják, hogy ha nyitottak az alkalmi bizonyságtevésre vagy résztvesznek gyülekezetük evangélizációs programjaiban, akkor eleget tettek a misszióparancsnak. Természetesen az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik a bizonyságtevés […]

Felhatalmazás

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” – Máté 28:18-19 Krisztusnak adatott minden elképzelhető és elképzelhetetlen hatalom mennyen és földön. Mivel a tanítványok ennek az igazságnak a birtokában voltak, feladatuk az volt, hogy hirdessék ezt minden népnek, hogy mindenkinek lehetősége legyen válaszolnia Krisztus hatalmára; úgy, hogy elismerve alárendelik […]

Tiszták a gyümölcshozásra

„Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” – János 15:2-3 Krisztusban való megmaradásunk célja, hogy sok gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére (v.8). Ezt a célt csak akkor érhetjük el, ha alárendeljük magunkat az […]

Befektetés

„Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” – Lukács 16:9 E példázat kapcsán Jézus egy jól ismert tanítási stílust alkalmazott, amely által arra ösztönözte hallgatóit, hogy az odafennvalók iránti érdeklődésük felül kell múlja a földi dolgok iránt való rajongásukat. Ennek a példázatnak az a […]

A Megváltó kitartása

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” – Lukács 19:10 Ez az igevers megmutatja nekünk Krisztus magatartását az elveszettek megváltását illetően. A „megkeresésnek” fordított szó többről szól, mint egyszerűen kutatni valami után. Ez a kifejezés magában foglal egy olyan elszánt kitartást, amely nem adja fel, amíg a probléma megoldásra nem jut. […]

Helyreállítás

„…és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; […]ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem.” – Kol. 4:10-11 János, akit Márknak is neveztek, csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz, ám amikor látta, hogy miként próbálja a sátán elferdíteni az Úr egyenes útjait, meghátrált a szolgálatból, és hazament (ApCsel 13:4-13). Pál […]

Ne add fel, mert Isten sem adja fel

„Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval…” – 2 Móz. 6:1 A Mózes és a fáraó közötti első találkozás csak rontott a zsidók helyzetén. Ez konfliktushoz vezetett Mózes és Izráel népe között, ő pedig ismét kész volt lemondani elhívásáról (2Móz. 5:22-23). Azonban ez a látszólagos akadály nemhogy nem nehezítette Isten […]

Ne add fel, mert Isten alkalmassá tesz

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” – 2 Móz. 4:12 Mózes nyolc ellenkezéséből három a beszéddel kapcsolatos hiányosságairól szólt (2Móz. 4:10, 6:12, 30). Aggodalma csillapodott, amikor Isten Áront bízta meg azzal, hogy helyette beszéljen a fáraó előtt. Azonban az első akadály megjelenésekor Mózes ismét beszédbeli ügyetlenségére hivatkozott […]

Ne add fel, mert Isten bizonyít melletted

„Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáik Istene.” – 2 Móz. 4:5 Mózes nem keveset aggódott azért, hogy vajon miként fogja őt népe fogadni, mint atyáik Istenének küldöttjét. Ezért, a megfelelő időben, Isten igazolta őt Áron szavai és a Mózes által tett jelek folytán, a nép pedig hitt (2Móz. 4:30-31). Vannak olyan időszakok, […]